Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door FMparfum-Shop, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€) en inclusief omzetbelasting. (BTW)

3. FMparfum-Shop is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

4. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door FMparfum-Shop zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

1. FMparfum-Shop is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer via mail binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan een bevestigde bestelling/overeenkomst gebonden.

2. FMparfum-Shop behoud zich het recht bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft FMparfum-Shop het recht bepaalde werkzaamheden/leveringen te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

1. FMparfum-Shop streeft naar een levertijd binnen 3 - 10 werkdagen, doch zal niet langer duren dan 14 werkdagen.
Hierbij wordt gerekend vanaf het moment dat uw betaling bij ons binnen is.

2. Overschrijding van de door FMparfum-Shop opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan FMparfum-Shop te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 8 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FMparfum-Shop zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal FMparfum-Shop de Afnemer hierover tevoren inlichten.

4. In afwijking van lid 3 zal FMparfum-Shop geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan FMparfum-Shop kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft FMparfum-Shop recht op een naar redelijkheid vast te stellen vergoeding. De vergoeding zal gebaseerd zijn op werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met FMparfum-Shop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan FMparfum-Shop te melden. De klant dient het product - na overleg met FMparfum-Shop - te sturen naar een door FMparfum-Shop vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met FMparfum-Shop ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal FMparfum-Shop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat FMparfum-Shop het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. FMparfum-Shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van FMparfum-Shop of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van FMparfum-Shop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal FMparfum-Shop de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. FMparfum-Shop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

1. FMparfum-Shop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Artikel 9. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

 

Artikel 10. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van FMparfum-Shop tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van FMparfum-Shop, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens FMparfum-Shop  heeft voldaan.

Artikel 12. Website

1. Alle op onze website getoonde prijzen / afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 13: Privacy

1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van FMparfum-Shop. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

2. FMparfum-Shop verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen FMparfum-Shop en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.